PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7256 Say

I.BÖLÜM

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 

A) VERGİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının yapılandırılmasına ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir. 

A.1- Başvuru Süresi

Vergi taksitlendirmesi için 31/12/2020 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir.

A.2- İlk Taksit Ödeme Süresi

Vergi Taksitlendirmesine ilişkin ilk taksit ödemesi 31/01/2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda ödeme yapılabilecektir.

A.3- Taksit Seçenekleri ve Hesaplanması

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme yapılabilir.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerine ilişkin belirlenen katsayı tutarları;

1) Altı eşit taksit için 1,045

2) Dokuz eşit taksit için 1,083

3) On iki eşit taksit için 1,105

4) On sekiz eşit taksit için 1,15

Taksit hesaplaması seçilen taksit katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

B) SGK BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarına ilişkin yapılacak olan taksitlendirme detayları bilgi aşağıda belirtilmiştir.

B.1- Başvuru Süresi

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı borçların 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.

B.2- İlk Taksit Ödeme Süresi

SGK Taksitlendirmesine ilişkin ilk taksit ödemesi 28/02/2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda ödeme yapılabilecektir.

B.3- Taksit Seçenekleri ve Hesaplanması

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme yapılabilir.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerine ilişkin belirlenen katsayı tutarları;

1) Altı eşit taksit için 1,045

2) Dokuz eşit taksit için 1,083

3) On iki eşit taksit için 1,105

4) On sekiz eşit taksit için 1,15

Taksit hesaplaması seçilen taksit katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

C) BAĞKUR(4B) BORÇLARI İLE İLGİLİ DİĞER DURUMLAR

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan Bağkurlu kişilerin 31/10/2020 tarihine kadar olan prim borçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.

Durdurulan Sigortalılıkları 01/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilebilir.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Bağkur Borçlarının yapılandırılması hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması, bu borçlarını ilgili kanuna göre taksitlendirmiş  olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlanacaktır.

Mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmayacaktır.  

E) ODA VE BORSAYA KAYDI OLAN MÜKELLEFLERİN BORÇ TAKSİTLENDİRMESİ                                      

31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları

b) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının tamamının,

c) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,

d) Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,

e) Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının,

Birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

f) Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması gerekmektedir.

g) Kanundan yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

h) Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

F) BU KANUNDAN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULAR İÇİN ORTAK HÜKÜMLER

Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, geciken her ay ve kesri için belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

Bu Kanuna göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

31/12/2014 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan iş yerlerine ilişkin olup iş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2017 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

Mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler için taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmayacaktır.

7143 sayılı kanunla yapılan taksitlendirmelerde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir.

Ancak 6736 Ve 7020 Sayılı kanunlar yapılan taksitlendirmeler için geçerli değildir!   

 

II.BÖLÜM

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ, GELİR VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER   VE SÜRE UZATIMLARI

 

A) İSTİHDAMA YÖNELİK TEŞVİKLER

A.1- İşsizlik ödeneği alan kişilerin istihdamına yönelik teşvik;

Kanunun 5. maddesi ile, İşsizlik Sigortası Kanunda göre işsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişilerin, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanacaktır. (Bu madde ile ilgili usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.

A.2- 01.01.2019/17.04.2020 tarihleri arasında iş sözleşmesi fesedilenler ile kayıt dışı istihdam edilen kişilerin kayıt altına alınmasına yönelik teşvik

Kanunun 12. maddesi ile, 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 27.madde ile 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;

 1. Fiilen çalıştırılmaları halinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanacak.
 2. İşe başlatılıp işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak kaydıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecek.
 3. Başvurusunun kabul edilmediğini Kuruma bildirenler için hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartları ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilecek.

Bu madde 01.12.2020 tarihi itibari ile uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu madde ile ilgili usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.

A.3-  2019/Ocak-2020/Nisan dönemleri arasında en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave istihdama yönelik teşvik

Kanunun 13. maddesi ile, 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 28.madde ile işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak, 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği halde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları halinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanacak. İlave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.                                                                                                   

Bu madde 01.12.2020 tarihi itibari ile uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu madde ile ilgili usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.

B) VERGİ İSTİSNALARI,  SÜRE UZATIMLARI VE DİĞER DÜZENLEMELER

B.1. Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnaları

B.1.1-  Oturdukları evlerde imal ettikleri mallan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan kişilere yönelik muafiyyet

Kanunun 15. maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen 10. bent ile; Ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri mallan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az 10 gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını aşması halinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacaklardır.

Muafiyetlik 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

B.1.2- Mikro ihracata yönelik kazanç indirimi

Kanunun 16. maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen 16. bent ile; 

Tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı(mikro ihracat) kapsamında elde ettikleri kazancın %50’sini beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

 1. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk Lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
 2. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk Lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 3. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk Lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
 4. İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk Lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır.

(Bu bentte geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.) Muafiyetlik 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

B.1.3- Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirlere yönelik tevkifat düzenlemesi

Kanunun 19. maddesi ile, Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67 nci maddesine ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı ve Bu kapsamda, maddenin beşinci fıkrasında gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının madde kapsamında yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği açık olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte yürürlükte olan bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

Örnek 1; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 140 inci maddesinde “Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümde muafiyet tevkif suretiyle kesilen vergileri kapsamadığı için Fonun gelirlerinin madde kapsamında tevkifata tabi olacağı açıktır.

Örnek 2; 7147 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki hükümde yer almaktadır. Söz konusu maddede “Türkiye Kalkınma Fonu ile bu Fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.                     Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde açık olarak muafiyetin vergi kesintilerini de kapsadığı ifade edildiği için, ilgili kanun kapsamındaki fon gelirlerine geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yapılmayacaktır.

Yapılan diğer bir düzenleme ile banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilecek. Maddenin uygulama süresi ise 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca Bu süreyi 5 yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

B.2.Süre Uzatımları;

B.2.1- Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine uygulanan tevkifat uygulamasında süre uzatımı

Kanunun 20. maddesi ile, 193 sayılı Kanunun geçici 68 inci maddesi ile uygulanan Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatının uygulama süresi 31/12/2025 tarihinde uzatılmıştır. 

Ayrıca geçici 68.maddede yapılan değişiklik ile 6132 sayılı Kanunun yarışmaların lisans sahibi olan ve lisans sahibince yetkilendirilen kişilerce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler de madde kapsamına alınmıştır.

B.2.2- Dernekler, Vakıflar ve milli eğitim Bakanlığına bağlı kurumların döner sermayesinin elde ettiği gelirlerin iktisadi işletme olarak sayılmama uygulamasında süre uzatımı

Kanunun 36. maddesi ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 2 nci maddesine göre  1/1/2008-31/12/2020 tarihleri arasında; Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmama uygulamasının süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır ve 5520 sayılı kanunun geçici 2.maddesinin 1.fıkranın (c) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

B.2.3- UEFA Şampiyonlar ligi finalinde görevli tüzel kişilere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi muafiyetliğinde süre uzatımı

Kanunun 37. maddesi ile, UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş olup daha önce 2020’de İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in başkenti Lizbon'da oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir.

Yapılan değişiklikle, 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun geçici 11.maddesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyetliği yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olacaktır.

B.3.Diğer Düzenlemeler;

B.3.1- Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda tevkifat uygulanmasına yönelik düzenleme

Kanunun 17. maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra ile; Tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;

 • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
 • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
 • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılacak. Bu suretle tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle vergisiz bir şekilde kar dağıtımı yapmalarının önüne geçilmiş ve şirket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi güvenlik müessesesi ihdas edilmiştir. Ayrıca tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecek.

B.3.2- Varlık Barışına Yönelik Düzenleme

Kanunun 21. maddesi ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunua Geçici 93.madde eklenmiştir(yakında geçici 92.madde olarak güncellenecektir) Madde ile, Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarım, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kuramlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanacaklar.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanacaklar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kuramlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

B.3.3-  Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere paylarının ilk defa halka arz eden kurumlara sağlanan kurumlar vergisi indirimi

Kanunun 35. maddesi ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32. maddesinin eklenen 6.fıkra ile; halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacak. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi halinde, indirimli vergi oram uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Bu uygulama 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak.

C) KDV İSTİSNASI  SÜRE UZATIMLARI

C.1- Dahilde işleme rejimi kapsamında tecil- terkin uygulamasında süre uzatımı

Kanunun 23. maddesi ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde yer alan Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasım önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil- terkin uygulamasının süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

C.2- Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinde KDV istisnası süre uzatımı

Kanunun 24. maddesi ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 23 üncü maddesinde yer, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan KDV istisnasının uygulanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

C.3- UEFA Şampiyonlar ligi finalinde görevli tüzel kişilere sağlanan KDV istisnasında süre uzatımı

Kanunun 25. maddesi ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 40.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile, UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş olup daha önce 2020’de İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in başkenti Lizbon’da oynanmasına, 2021’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul’da oynanmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun geçici 40.maddesi ile sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olacaktır.

C.4İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetlere sağlanan KDV istisnasında süre uzatımı

Kanunun 40. maddesi ile, 6111 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesinde yer alan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla, sağlanan KDV istisnasının uygulanma süresi 2025 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

D) CUMHURBAŞKANI YETKİSİNE VERİLEN SÜRE UZATIMLARI;

D.1- Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahip kişilerin istihdamına yönelik teşvikte süre uzatımı yetkisi

Kanunun 6. maddesi ile, İşsizlik Sigortası Kanununa 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 uncu madde ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını konu edinen teşvik uygulama süresi 31/12/2020 tarihinde son bulmakta. Bu teşvikin uygulanma süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

D.2- İlave istihdama yönelik teşvikte süre uzatımı yetkisi

a)Kanunun 7. maddesi ile, İşsizlik Sigortası Kanununa 7103 sayılı Kanunla eklenen geçici 19. madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki sağlanmaktadır. Sağlanan prim desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

b)Kanunun 8. maddesi ile, işsizlik Sigortası Kanununa 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunla eklenen geçici 21.madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği sağlanmaktadır. Sağlanan gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasının 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

D.3- Kısa Çalışma Ödeneğinde süre uzatma yetkisi

Kanunun 10. maddesi ile, işsizlik Sigortası Kanununa 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunla eklenen geçici 23 üncü maddeyle koronavirüs salgını kaynaklı olarak çalışma sürelerinin azalması durumunda çalışanların gelir kayıplarını azami ölçüde telafi etmek için kısa çalışma uygulaması yeniden düzenlenmişti. Ayrıca madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30/06/2021 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

D.4- Kısa Çalışma ve nakdi ücret desteği alan işyerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde sağlanan teşvikte süre uzatımı yetkisi

Kanunun 11. maddesi ile, İşsizlik Sigortası Kanununa 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Kanunla eklenen geçici 26 ncı maddeyle, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvuran özel sektör işyerlerinde, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma düzenine geçirilmesi halinde yararlanılan kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri tutarında ve en fazla üç ay süreyle 31/12/2020’ye kadar destek sağlanmaktadır. Bu üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.  

E) KONAKLAMA VERGİSİNDE SÜRE UZATIMI;

Kanunun 42. maddesi ile, 05/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ile 01.01.2021 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan “Konaklama Vergisinin” uygulanma tarihi 01/01/2022 tarihine ertelenmiştir.

F) DİĞER ERTELEMELER VE DÜZENLEMELER ;

F.1- Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasında süre uzatımı

Kanunun 9. maddesi ile, İşsizlik Sigortası Kanununa 6824 sayılı Kanunla eklenen ek madde 6 ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun geçici 22 nci maddesi ile 1/1/2021 yılına ertelenmişti. Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri gözönünde bulundurularak uygulamanın yürürlük tarihi 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

F.2- Basın ve Gazetecilik mesleği çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılması

Kanunun 32. maddesi ile, 31039 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut hükmün iptaline karar verilmiş ve iptal kararının yürürlüğü, oluşacak yasal boşluğun giderilmesi amacıyla 9 ay sonraya bırakılmıştır. Madde ile, Anayasa Mahkemesi Kararı ile doğan hukuki boşluğu gidermek amacıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. maddesinin 2.fıkrasında yer alan tablonun 16. sırası 13/11/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri               Kapsamdaki Sigortalılar                                             Eklenecek Gün Sayısı                                                                                                                                                                                                            

Basın ve gazetecilik mesleğinde          14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre               90                  

                                                              Basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.

F.3-  Bazı Genel kurulların ertelenmesine yönelik yetki verilmesi

Kanunun 44. maddesi ile, 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bendlerinde yapılan değişiklik ile Derneklerin, Kooperatiflerin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında yapılması gereken genel kurulların ertelenmesine ilişkin madde kapsamında İçişleri Bakanına tanınan 3 aya kadar uzatma yetkisi “üçer aylık sürelerle üç defaya” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 2020 yılında yapılması gereken genel kurul toplantıları 31/12/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca dört aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.”

F.4- Vakıfların kiralama faaliyetlerine yönelik uygulanma usul ve esaslarında süre uzatımı

Kanunun 43. maddesi ile, 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleriyle Vakıflar Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile,

 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa karşılığı kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, işletme süresine ait ilk yılın altı aylık kira bedeli ayrıca teminat olarak alınması,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edileceği,
 • Getirilen yeni hükümlerin mevcut kiralamalara uygulanma usulü, belirlenmiştir. Teklif yer alan madde ile, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle güncel ihtiyaçlar çerçevesinde zorlayıcı koşulların sürdüğü gözönünde bulundurularak yürürlük tarihi 1/1/2021 olarak belirlenen mezkur maddelerin yürürlük tarihlerinin 30/6/2021 tarihine ertelenmiştir.