PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HAKKIMIZDA

Büromuz farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

Bir hizmet firması olmanın verdiği bilinçle hizmetlerini sunan büromuz;

- Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

- Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

- Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

- Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir. 

- Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuttaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

- Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

- Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.

ankara Muhasebe , Kızılay Muhasebe, Çankaya Muhasebe, Muhasebe Bürosu, Kızılay Mali Müşavirlik, Ankara Mali Müşavir, Kızılay Smmm
 [Amount] recoverable Geri kazanılabilir (tutar) Corridor Tazminat yükümlülüğü aralığı ‘Cost of sales’ method ‘Satışların maliyeti’ yöntemi Acceptable under IFRSs IFRS’e göre kabul edilebilir Accountability of management Yönetimin hesap verebilirliği Accounting Muhasebe Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Accounting estimate Muhasebe tahmini Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Accounting for inventories Stokların muhasebeleştirilmesi Accounting for Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Accounting income Muhasebe kârı (geliri) Accounting model Muhasebe modeli Accounting period Hesap dönemi Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Accounting policy Muhasebe politikası Accounting principle Muhasebe ilkesi Accounting profit Muhasebe kârı Accounting record Muhasebe kaydı Accounting treatment Muhasebeleştirme yöntemi Accounts receivable Alıcılar, alacaklar Accrual basis Muhasebenin tahakkuk esası Accrual basis of accounting Muhasebenin tahakkuk esası Accrued liabilities Tahakkuk eden borçlar Accumulated (amortisation, interest, profit or loss) Birikmiş (itfa payları, faiz, kâr veya zarar) 2 Accumulated profit or loss Geçmiş yıllar kâr veya zararları Accumulating compensated absences Birikmiş ücretli izinler Achieve comparability Karşılaştırılabilirliğin sağlanması Acquired entity Edinilen işletme Acquired goodwill Edinilen şerefiye Acquired in a business combination Bir işletme birleşmesinde edinilen Acquiree Edinilen işletme Acquirer Edinen işletme Acquisition Edinme yoluyla birleşme, edinme, elde etme, iktisap etme Acquisition date Birleşme tarihi Active market Aktif piyasa Active use Aktif kullanım Actively marketed Aktif olarak satılan/pazarlanan Actuarial assumptions Aktüeryal varsayımlar Actuarial gains and losses Aktüeryal kazanç ve kayıplar Actuarial present value of promised retirement benefits Taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aküeryal bugünkü değeri Actuarial valuation Aktüeryal değerleme Actuarial valuation method Aktüeryal değerleme yöntemi Additional comparative information Karşılaştırmalı ek bilgi Additional consideration Ek teminat (tazminat) Additional disclosure Ek açıklama Adjust for consolidation procedures Konsolidasyon düzeltmesi Adjusted weighted-average shares Düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse sayısı Adjustment Düzeltme Adjusting event (after the balance sheet date) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar Administrative expenses Yönetim ve genel işletme giderleri Admission fees Giriş aidatları Advance Avans 3 Adverse economic consequences Olumsuz ekonomik sonuçlar Adverse event Olumsuz olay After-tax amount Vergi sonrası tutar Agency Acente Aggregate Toplam Aggregation Toplama Agreement date Anlaşma tarihi Agricultural activity Tarımsal faaliyet Agricultural produce Tarımsal ürün Agriculture Tarım Allocation Dağıtım Allowance Ödenek, karşılık Allowance account Karşılık hesabı Allowed alternative treatment İzin verilen alternatif yöntem American share option Amerikan hisse senedine dayalı opsiyon Amortisation İtfa Amortisation method İtfa yöntemi Amortisation period İtfa dönemi Amortised cost İtfa edilmiş maliyet Amortised cost of a financial asset or financial liability Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyet değeri Amount of inventories Stok tutarı Amount payable Ödenecek tutar Amount per share Hisse başına tutar Amounts recognised (in the balance sheet and income statement) Kayda alınan/Muhasebeleştirilen tutarlar (Bilanço ve gelir tablosunda) Analysis Analiz etme Annual leave Yıllık izin Annual periods Yıllık dönemler Annuitant Yıllık sigortalı 4 Annuitisation Sigorta poliçesinin sağlayacağı düzenli yıllık gelir tutarı Annuity Yıllık taksit, annuite Antidilution Hisse senetleri sayısında artış olsa bile hisse başına kârın artışı ya da hisse başına zararın azalışı Antidilutive Hisse başına kâr artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan Appendix Ek Application of requirements Hükümlerin uygulanması Application supplement Uygulama eki Appraisal Değerleme Arm’s length transaction Piyasa şartlarında muvazaasız işlem Asking price Satıcının teklif fiyatı Assess Değer biçmek Asset Varlık Asset exchange transactions Varlık takas işlemleri Assets acquired Edinilen varlıklar Assets held by a long-term employee benefit fund Uzun vadeli emeklilik fonlarında yer alan varlıklar Assets retired from active use Aktif kullanımdan çekilen varlıklar Associate İştirak Audit report Denetim raporu Authorise [financial statements for issue] Onaylama (finansal tabloların yayınlanması için) Available-for-sale financial assets Satılmaya hazır finansal varlıklar Balance sheet Bilanço Balance sheet date Bilanço tarihi Balance sheet liability method Bilanço yükümlülük metodu Bank Banka Bank overdraft Borçlu cari hesap Bankruptcy İflas 5 Bargain purchase Pazarlıklı satın alma Basic earnings per share Adi hisse başına kâr Basis adjustment Temel düzeltme Basis for Conclusions Karar Gerekçeleri Basis point Baz puan Benchmark treatment Temel Yöntem Beneficial contracts İstihdam sözleşmeleri Benefit Fayda Benefit obligation Sağlanan faydalara ilişkin yükümlülükler Benefit to users Kullanıcılara sağlanan faydalar Best estimate En iyi tahmin Bias Sapma Bid bonds Teminat tahvilleri Bid price Alıcının teklif fiyatı Bid-ask spread Alış fiyatı-satış fiyatı arasındaki fark, fiyat marjı Binding sale agreement Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması Binomial Binomial Biological asset Canlı varlık Biological transformation Biyolojik dönüşüm Black-Scholes-Merton formula Black-Scholes-Merton formülü Board of directors Yönetim kurulu Bonus issue Bedelsiz hisse senedi verilmesi Bonus plan İkramiye planı Book of contracts Poliçeler bütünü Book value Defter değeri Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri Bottom-up test Esastan başlayarak sonuca gidilen test Business İşletme Business combination involving entities or Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi 6 businesses under common control Business Combinations İşletme Birleşmeleri Business Combinations – “Date of Exchange” and Fair Value of Equity Instruments İşletme Birleşmeleri – “Hisse Değişim Tarihi” ve Özkaynağa Dayalı Araçların Gerçeğe Uygun Değerleri Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests İşletme Birleşmeleri- Satın Alma veya Menfaatlerin Birleştirilmesi Şeklinde Sınıflandırma Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported İşletme Birleşmeleri – İlk Raporlanan Gerçeğe Uygun Değerlerin ve Şerefiyenin Sonradan Düzeltilmesi Business segment Faaliyet bölümü Business unit İşletme birimi Buying segment Satın alma birimi By-product Yan ürün Call options Alım opsiyonu Callable Geri çağrılabilir Cap Faiz tavanı Capital Sermaye Capital appreciation Sermaye kazancı Capital asset pricing model Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli Capital contribution Sermaye artırımı Capital expenditure Yatırım harcaması Capital gain Sermaye kazancı Capital maintenance Sermayenin korunması Capital maintenance adjustment Sermayenin korunması ile ilgili düzeltme Capitalisation Aktifleştirme Capitalisation of interest Faizin aktifleştirilmesi Capped interest rate Faiz oranı tavanı Carried at cost Maliyet bedeliyle gösterme Carry forward Aktarma 7 Carrying amount Defter değeri Cash Nakit Cash basis Nakit esası Cash equivalents Nakit benzerleri Cash flow Nakit akışı Cash flow hedge Nakit akış riskinden korunma işlemi Cash flow risk Nakit akış riski Cash flow statement = Statement of cash flows Nakit akış tablosu Cash Flow Statements Nakit Akış Tabloları Cash generating unit Nakit yaratan birim Cash inflow Nakit girişi Cash on hand Nakit mevcudu Cash outflow Nakit çıkışı Cash payments Nakit ödemeler Cash price equivalent Peşin fiyat eşdeğeri Cash proceeds Nakit tahsilât Cash surrender value Nakit teslim değeri Cash-settled share option Nakit ödemeli hisse senedine dayalı opsiyon Cash-settled share-based payment transaction Nakit ödemeli hisse bazlı ödeme işlemleri Catastrophe bond Afet poliçesi Catastrophe provisions Afet poliçesi karşılıkları Cedant Sedan Certificates of deposit Mevduat sertifikaları Cessation (of capitalisation) (Aktifleştirmenin) durdurulması Chief executive officer Şirket tepe yöneticisi Claim Talep, hak Class A preference share A tipi imtiyazlı hisse Class of assets Varlık sınıfı 8 Class of property, plant and equipment Maddi duran varlık sınıfı Classification Sınıflandırma Classification of Financial Instruments – Contingent Settlement Provisions Finansal Araçların Sınıflandırılması - Koşullu Ödeme Hükümleri Classification of inventory Stokların sınıflandırılması Clean-up call Erken ödeme amaçlı geri alım (Bir borç ihracından sonra dolaşımda küçük bir tutar kaldığında, kalan bakiyenin erken ödenmesi) Close members of the family of the individual Bireyin yakın aile fertleri / raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri Closing market prices Borsa kapanış fiyatları Closing rate Kapanış kuru, fiyatı Collar Koruma Collateral Teminat, güvence Collateralised (asset, borrowing) Teminata bağlanmış (varlık, borç) Collectability Tahsil edilebilirlik Collection Tahsilât Collective marks Ortak markalar Collective power Yönetme gücü Combined instrument Karma (melez) finansal araç Commencement Başlangıç Commencement of the lease term Finansal kiralama sözleşmesinin başlangıcı Commercial loans Ticari krediler Commercial paper facilities Menkul kıymet ihraç imkânı Commercial substance Ticari içerik Commercially viable quantities of mineral resources Ticarileştirilebilir miktarlarda maden kaynakları Commission Komisyon Commitment Taahhüt Commodity Ticari mal 9 Comparability Karşılaştırılabilirlik Comparability over time Zaman sürecinde karşılaştırılabilirlik Comparable interim period Karşılaştırılabilir ara dönem Comparative balance sheet Karşılaştırmalı bilanço Comparative information Karşılaştırmalı bilgi Compensated absences Ücretli izinler Complementary assets Tamamlayıcı varlıklar Completeness Tamlık, bütünlük Compliance with International Accounting Standards Uluslararası Muhasebe Standartları ile Uyum Component Unsur Compound financial instruments Bileşik finansal araçlar Compound instrument Bileşik araç Concentration of (credit etc) risk Risk yoğunlaşması (kredi vb.) Confidence level Güvenilirlik düzeyi Configuration of the cash flows Nakit akışlarının niteliği Consequential amendment En son düzeltme, değişiklik Consideration Ödenen, karşılık olarak verilen Consistency - Alternative Methods Tutarlılık - Alternatif Yöntemler Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs Tutarlılık - Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi Consistency - Different Cost Formulas for Inventories Tutarlılık - Stoklara İlişkin Alternatif Maliyet Formülleri Consolidated and Separate Financial Statements Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Consolidated balance sheet Konsolide bilanço Consolidated financial statements Konsolide finansal tablolar Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries Konsolide Finansal Tablolar ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Consolidated group Konsolide edilmiş grup Consolidation Konsolidasyon 10 Consolidation adjustments Konsolidasyon düzeltmeleri Consolidation and Equity Method – Potential Voting Rights and Allocation of Ownership Interests Konsolidasyon ve Özkaynak Yöntemi - Potansiyel Oy Hakları ve Ortaklık Paylarının Dağıtımı Consolidation—special purpose entities Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler Consolidation purposes Konsolidasyon amaçları Construction contract İnşaat sözleşmesi, taahhüt sözleşmesi Construction Contracts İnşaat Sözleşmeleri, taahhüt sözleşmeleri Constructive obligation Zımni kabulden doğan yükümlülük Contingency Koşullu Contingent asset Koşullu varlık Contingent liability Koşullu borç Contingent rent Koşullu kira Contingent settlement provision Koşullu ödeme hükmü Contingent share agreement Koşullu yeni hisse senedi çıkarma sözleşmesi Contingently issuable shares Koşula bağlı ihraç edilebilir hisse senetleri Continuing involvement Devam eden ilgi Continuing operations Sürdürülen faaliyetler Contract Sözleşme Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash Ödemesi (adi) hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler Contractual arrangement Sözleşmeye bağlı anlaşma Contractual cash flows Sözleşmeye dayalı nakit akışları Contractual maturity analysis Sözleşmeye dayalı vade analizi Contractual obligation Sözleşmeye bağlı yükümlülük Contractual rights Sözleşmeden doğan haklar Contribution Katkı Contributor Katkıda bulunan Control Kontrol Control (of an asset) Varlığın kontrolü 11 Control (of an enterprise) Bir işletmenin kontrolü; (işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.) Control number Kontrol sayısı (dönem net kârının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere) Controlled entity Kontrol edilen işletme Convenience translation Uygunluk çevirisi (finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi) Convergence Yakınsama Conversion option Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili) Convertible bonds Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil Convertible debt Dönüştürülebilir borç Convertible instruments Dönüştürülebilir araçlar Convertible preference share Dönüştürülebilir imtiyazlı hisse Co-operative Kooperatif Copyright Telif hakkı Core goodwill Çekirdek şerefiye Corporate assets Şirket varlıkları Cost Maliyet Cost formula Maliyet hesaplama tekniği Cost method Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27) Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2) Cost model Maliyet modeli Cost of an acquisition Elde etme maliyeti Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset Benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset Benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti Cost of an investment Yatırım maliyeti 12 Cost of conversion Dönüştürme maliyeti Cost of inventories Stokların maliyeti Cost of inventories of a service provider Hizmet sağlayan işletmelerin stok maliyeti Cost of purchase Satın alma maliyeti Cost plus contract Maliyet artı kâr sözleşmesi Cost plus method Cost recovery approach Maliyet artı kar yöntemi (UMS 11) Geri kazanılabilir maliyet yaklaşımı Cost-based measurement Maliyete dayalı ölçüm Costs of conversion Dönüştürme maliyetleri Costs of disposal Elden çıkarma maliyetleri Costs of Modifying Existing Software Mevcut yazılımın geliştirilmesine yönelik maliyetler Costs to sell Satış maliyetleri Counterparty Karşı taraf Country of incorporation or residence Şirketin kuruluş yeri veya ikametgâhı Coupon Kupon Credit derivative default product Ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün Credit enhancements Kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar Credit exposures Kredi riskleri Credit facilities Kredi olanakları Credit insurance contract Kredi sigorta poliçesi Credit quality Kredi kalitesi Credit risk Kredi riski Credit spread Kredi marjı Creditors Kredi verenler Creditworthiness Kredi değerliliği Criteria for recognising Muhasebeleştirme koşulları Cross-reference Çapraz atıf CTDs Birikimli Çevirim Farkları 13 Cumulative preference dividends İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri Cumulative translation differences Birikimli çevrim farkları Currency risk Döviz riski Currency translation Farklı para birimine çevirme Currency units Para birimleri Current asset Dönen varlık Current cost Cari maliyet Current cost approach Cari maliyet yaklaşımı Current investment Kısa vadeli yatırım Current liabilities Kısa vadeli borçlar Current service cost Cari hizmet maliyeti Current tax Dönem vergisi Curtailment Azaltma Cushions Destekler Customer list Müşteri listesi Database Veri tabanı Date of acquisition Edinme tarihi Date of exchange Değişim tarihi Date of transition to IFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) geçiş tarihi Dealing securities İşlem gören menkul kıymetler Death benefit Ölüm yardımı Debt Borç Debt instrument Borçlanma aracı Debt securities Borçlanma senetleri Decision tree Karar ağacı Decision-useful information Karar için yararlı bilgi Decommissioning Hizmetten çekme Decommissioning costs Hizmetten çekme maliyetleri 14 Decommissioning funds Hizmetten çekme fonu Decommissioning obligations Hizmetten çekme yükümlülükleri Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Deductible temporary difference İndirilebilir geçici fark Deemed cost Tahmini/beklenen maliyet Defer Erteleme Deferral method Erteleme yöntemi Deferred acquisition costs Ertelenmiş poliçe edinim maliyetleri Deferred tax Ertelenmiş vergi Deferred tax assets Ertelenmiş vergi varlıkları Deferred tax income Ertelenmiş vergi geliri Deferred tax liabilities Ertelenmiş vergi borçları Defined benefit liability Belirlenmiş tazminat borcu (kesintisi) Defined benefit obligation Belirlenmiş tazminat yükümlülüğü Defined benefit obligation (present value of) Belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri Defined benefit plans Belirlenmiş fayda esaslı planlar Defined contribution plans İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları Demand deposits Vadesiz mevduat Demand feature Talep edilme özelliği Demerger Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma Demonstrably committed Taahhüt edilen tazminat Deposit accounting Mevduata dayalı poliçeler Deposit component Yaşam sigortalarının mevduat birimi Depreciable amount Amortismana tabi tutar Depreciable assets Amortismana tabi varlıklar Depreciated replacement cost approach İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı Depreciation Amortisman 15 Depreciation methods Amortisman yöntemleri Derecognise (a financial instrument) Finansal durum tablosu dışı bırakmak (bir finansal aracı) Derecognition Finansal durum tablosu dışı bırakma Derivative Türev Derivative features Türev araç özellikleri Derivative financial instruments Türev finansal araçlar Designated and effective hedging instrument Etkin bir finansal riskten korunma aracı Determination of cost Maliyetin belirlenmesi Determining Whether an Arrangement Contains a Lease Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi Development Geliştirme Development costs Geliştirme maliyetleri Diluted earnings per share Seyreltilmiş hisse başına kazanç Dilution Seyreltme Dilutive effect Seyreltici etki Dilutive potential ordinary shares Seyreltme etkisi olan potansiyel hisse senetleri Diminishing balance method Azalan bakiyeler yöntemi Direct insurance contract Direkt sigorta poliçesi (Reasürans niteliği taşimayan sigorta sözleşmeleri ise endirekt sigorta poliçesi) Direct labour Direkt işçilik Direct method of reporting cash flows from operating activities İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt yöntem Direct operating expenses Direkt faaliyet giderleri Directly attributable Doğrudan ilişkilendirilebilen Directors Yöneticiler (müdürler) Disaggregated information Ayrıştırılmış bilgi Disclose Açıklamak Disclosure Açıklama 16 Disclosure and presentation Açıklama ve sunum Disclosure of government assistance Devlet yardımlarının açıklanması Disclosure requirement Açıklama hükmü Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar Disclosure—Service Concession Arrangements Açıklama - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Discontinued (operations) Durdurulan (faaliyetler) Discontinuing operation Durdurulan (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait) Discount rate İskonto oranı Discounted basis İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) Discounting İskonto etme Discretionary participation feature İsteğe bağlı katılım özelliği Disposal consideration Elden çıkarma bedeli Disposal group Elden çıkarılan grup Disposal plan Elden çıkarma planı Disposal transaction Elden çıkarma işlemi Dissenting opinion Karşı görüş, muhalif görüş Dividend yield Temettü getirisi Dividends Temettüler Domain name Alan adı Doubtful debts Şüpheli borçlar Downstream transactions İştirak ve bağlı ortaklıklarla yapılan grup içi işlemler Dual listed corporation Birden fazla borsada işlem gören bir anonim şirket Dual trigger contract Çifte etki yaratan sigorta poliçesi Earlier application is encouraged Erken uygulama teşvik edilir Earnings Kazançlar, kârlar 17 Earnings - diluted Seyreltilmiş kazanç Earnings contingency Koşula bağlı kazançlar Earnings per share Hisse başına kazanç/kâr Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts That May Be Settled in Shares Hisse Başına Kazanç – Finansal Araçlar ve Hisse Senedi ile Ödenebilen Diğer Sözleşmeler Economic benefits Ekonomik yararlar Economic decision-making needs of users Kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçları Economic life Ekonomik ömür Effect of assumed conversions Varsayılan dönüştürme etkisi Effective date Yürürlük tarihi Effective interest method Etkin faiz yöntemi Effective interest rate Etkin faiz oranı Effects of Changes in Foreign Exchange Rates Kur Değişiminin Etkileri Elements of cost of exploration and evaluation assets Araştırma ve değerlendirme varlıklarının maliyet unsurları Eligible for capitalisation Aktifleştirmeye uygun Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates İştiraklerde Yapılan İşlemlerden Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kâr ve Zararların Eliminasyonu Embedded derivative Saklı türev ürün Employee benefits Çalışanlara sağlanan faydalar Employee share ownership plan Personelin hisse alarak ortak olma planı Employee share purchase plan Çalışanların hisse satın alma planları Employee turnover rates Personel devir hızı Employees and others providing similar services Çalışanlar ve benzer hizmetleri sağlayan diğerleri Employer payroll taxes and insurance contributions İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri Enactment Yasalaşma Enforcement of covenants Sözleşmenin yaptırımları 18 Enhanced disclosure Geniş kapsamlı açıklamalar Enterprise İşletme, teşebbüs Enterprises whose shares are (not) publicly traded Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler Entity İşletme Entity-specific value İşletmeye özgü değer Environmental obligations Çevresel yükümlülükler Equalisation provisions Dengeleme karşılıkları (Sigortacılık riskleri genel karşılıkları) Equity Özkaynak Equity - costs of an equity transaction Özkaynak- bir özkaynak işleminin maliyetleri Equity accounting method - recognition of losses Özkaynak muhasebeleştirme yöntemizararların muhasebeleştirilmesi Equity balances Özkaynak bakiyeleri Equity capital Ortaklarca konulan sermaye Equity compensation benefits(=stock (=share) compensation benefits) Özkaynağa dayalı tazmin karşılıkları (Hisse senedine dayalı tazmin faydaları) Equity compensation plans (=share (=stock) compensation plans) Özkaynağa dayalı tazmin planları (Hisse senedine dayalı tazmin planları) Equity component Özkaynak kalemi Equity holders Hisse senedi sahipleri Equity index Özkaynak endeksi Equity instrument Özkaynağa dayalı finansal araç Equity instrument granted İhraç edilmiş özkaynağa dayalı finansal araç Equity interests Özkaynak payı Equity issue Hisse senedi ihracı Equity method Özkaynak yöntemi Equity securities Özkaynak senetleri/ Hisse senedine dayalı menkul kıymetler Equity-settled share-based payment Özkaynağa dayalı (özkaynaktan 19 transaction karşılanan) hisse bazlı ödeme işlemi Estimated costs Tahmini maliyetler Estimated future cash flows Gelecekte gerçekleşmesi tahmin edilen nakit akışları European share option Avrupa hisse senedi edinme hakkı Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Yasal açıdan kiralama görünümündeki işlemlerin özünün değerlendirilmesi Event-driven fair value measurements Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü Events After the Balance Sheet Date Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Events occurring after the balance sheet date Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar Evidence of impairment Değer azalışına dair kanıt Exchange difference Kur farkı Exchange of assets Varlıkların takası, değişimi, trampası Exchange rate Takas/değişim oranı, döviz kuru Exchange transaction Değişim, takas işlemi Executory contract Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler Exemptions Muafiyetler Exercise date Yürürlük tarihi Exercise of rights Hakların kullanımı Exercise price Uygulanacak fiyat Existing liability Mevcut borç Expected value Beklenen (tahmini) değer Expenditure Harcama Expenses Giderler Experience account Aktüeryal varsayıma dayalı hesap Experience adjustments Aktüeryal varsayımla gerçekleşen arasındaki fark düzeltmeleri Expiry date Vade tarihi Explicit and unreserved statement of compliance Açık ve koşulsuz uyum tablosu 20 Exploration and evaluation assets Araştırma ve değerlendirme varlıkları Exploration and evaluation expenditures Araştırma ve değerlendirme harcamaları Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Exposure draft Nihai taslak Expropriation of major assets Önemli varlıkların devlet tarafından kamulaştırılması Extraordinary items Olağandışı kalemler Face (of financial statements or notes) (Finansal tablolar veya dipnotların) içeriği Fair presentation Gerçeğe uygun sunum Fair value Gerçeğe uygun değer Fair value hedge Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi Fair value measurement Gerçeğe uygun değer ölçümü Faithful representation Güvenilir olma Fees Aidatlar, ücretler Fellow subsidiary Aynı daldaki bağlı ortaklık Fidelity bonds Emniyeti suistimale karşı korumalı tahvil Fiduciary activities Saklama faaliyetleri FIFO FİFO (ilk giren ilk çıkar) FIFO formula FİFO yöntemi Finance lease Finansal kiralama Finance lease obligations Finansal kiralama yükümlülükleri Financial asset Finansal varlık Financial asset or financial liability at fair value through profit or loss Gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık veya finansal borç Financial asset or liability held for trading Alım satım amaçlı elde tutulan finansal varlık veya finansal borç Financial capital Finansal sermaye Financial conglomerate Finansal şirketler topluluğu Financial guarantee Finansal teminat 21 Financial institution Finansal kuruluş Financial instruments Finansal araçlar Financial Instruments: Disclosure and Presentation Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum Financial Instruments: Recognition and Measurement Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Financial liability Finansal borç Financial performance Finansal performans Financial position Finansal durum Financial reporting Finansal raporlama Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Financial Reporting of Interests in Joint Ventures İş ortaklıklarındaki payların raporlanması Financial review Finansal inceleme / gözden geçirme Financial risk Finansal risk Financial statements Finansal tablolar Financial year-to-date basis Mali yıl esası Financing activities Finansman faaliyetleri Financing device Finansman aracı Finished good Mamul Firm commitment Tam bağlılık Firm purchase commitment Kesin alış taahhüdü Firm sales contracts Kesin satış sözleşmesi First IFRS financial statements IFRS’e göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar First-in, first-out İlk giren ilk çıkar (FİFO) First-time adopter IFRS’i İlk kez uygulayan işletme First-time adoption İlk kez IFRS uygulaması First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması First-time application İlk kez IFRS uygulaması 22 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Muhasebenin temel esası olarak IAS'lerin ilk kez uygulanması Fixed asset Duran varlık Fixed coupon rate Sabit kupon faiz oranı Fixed price contract Sabit fiyatlı sözleşme Fixed production overheads Sabit üretim genel giderleri Flat yield curve Sabit oranlı getiri eğrisi Floating rate Dalgalı kur Floor Taban oran Forecast Tahmin, öngörü Forecast transaction Tahmini işlem Foreign currency Yabancı para, döviz Foreign currency derivatives Yabancı para türev araçları veya yabancı paraya dayalı türev araçları Foreign currency transaction Yabancı para işlemi Foreign entity Yurtdışındaki işletme Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Döviz Kuru – Önemli Devalüasyonlardan Kaynaklanan Zararların Aktifleştirilmesi Foreign exchange contract Yabancı para alım/satım sözleşmeleri Foreign exchange rates Döviz kurları Foreign operation Yurtdışındaki yabancı faaliyetler Forgivable loans Geri ödenmesi kreditörce talep edilmeyebilecek krediler Forward contract Vadeli işlem sözleşmesi (forward sözleşmesi) Forward repurchase agreement Vadeli geri alım sözleşmesi Framework Yapı, çerçeve, taslak Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Franchise fee İmtiyaz ücreti, bedeli Function of expense Giderlerin fonksiyonu 23 Functional currency Geçerli para birimi Fundamental errors Temel hatalar Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1) Funding Fonlama, kaynak yaratma Future cash flow Gelecekteki nakit akışı Future economic benefit Gelecekteki ekonomik yarar Futures contract Vadeli işlem sözleşmesi (futures sözleşmesi) GAAP Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) Gain on disposal Elden çıkarma kazancı Gains Kazançlar General purchasing power approach Genel satın alma gücü yaklaşımı General recognition principle Genel muhasebeleştirme ilkesi Geographical segments Coğrafi bölümler Going concern Süreklilik, işletmenin sürekliliği Goodwill Şerefiye, firma değeri Governing board Yönetim kurulu Governing body Yürütme organı Governing charter Ana sözleşme Government Devlet Government assistance Devlet yardımı Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities Devlet Yardımı – İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar Government Grants Devlet Teşvikleri Government guarantee Devlet garantisi Grant date Teşvik tarihi Grants related to assets Varlıklarla ilgili teşvikler Grants related to income Gelirle ilgili teşvikler Gross investment in the lease Finansal kiralama brüt yatırımı 24 Gross margin Brüt satış kârı Gross profit Brüt kâr Group Grup Group administration (employee benefit) plans Grup yönetim (çalışanlara sağlanan fayda) planları Group insurance contract Grup sigorta sözleşmesi Group of assets Varlıklar grubu Group of biological assets Canlı varlıklar grubu Grouping of assets Varlıkların gruplandırılması Guarantee Garanti Guarantee fund Garanti fonu Guaranteed residual value Garanti edilmiş kalıntı değer Harmonise Uyumlaştırma Harvest Hasat Hedge accounting Finansal riskten korunma muhasebesi Hedge effectiveness Finansal riskten korunma işleminin etkinliği Hedged item Finansal riskten korunmaya konu kalem Hedging Finansal riskten korunma Hedging instrument Finansal riskten korunma aracı Hedging relationship Finansal riskten korunma ilişkisi Hedging reserve Finansal riskten korunma yedeği Held for resale Yeniden satım amacıyla elde tutma Held for trading Alım satım amacıyla elde tutma Held-to-maturity investment Vadeye kadar elde tutma amacıyla yapılan yatırım Highly probable Yüksek olasılıklı Hire-purchase contract Kiralama - satın alma sözleşmesi Historical cost Tarihi maliyet, fiili maliyet Historical loss experience Geçmişteki zarar deneyimleri Historical summaries Önceki dönemlere ilişkin finansal tablo 25 verileri Holding company Holding şirket Host contract Asal sözleşme Host instrument Asal finansal araç Hybrid instrument Karma (melez) araç Hyperinflation Yüksek enflasyon Hyperinflationary economies Yüksek enflasyonlu ekonomiler IAS IAS (Uluslararası Muhasebe Standardı) IASC Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) IASC Foundation Constitution Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı Kuruluş Tüzüğü IASCF Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı Identifiable asset Tanımlanabilir varlık IFAC Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFRIC Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi, IFRS Yorum IFRS IFRS IFRS-compliant IFRS uyumlu Impairment Değer düşüklüğü Impairment loss Değer düşüklüğü zararı Impairment of assets Varlıklarda değer düşüklüğü Impairment test Değer düşüklüğü testi Implementation guidance Uygulama rehberi Import duties İthalat vergileri Impracticability exemption Uygulanamazlık istisnası Impracticable Uygulanamaz Imputed rate of interest Emsal faiz oranı In the money Kârda olan Inception of the lease Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı 26 Incidental income Göz ardı edilebilir seviyede kâr Incidental operations Göz ardı edilebilir faaliyetler Income Kâr/Gelir Income approach Gelir (kâr) yaklaşımı Income statement = Statement of income Kâr veya zarar tablosu Income tax Gelir vergisi Income tax expense Gelir vergisi gideri Income Taxes Gelir Vergileri Income Taxes—Changes in the Tax Status of an Enterprise or Its Shareholders Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler Income Taxes—Recovery of Revalued NonDepreciable Assets Gelir Vergileri - Yeniden Değerlenen Amortismana Tabi Olmayan Varlıkların Geri Kazanımı Increasing rate preference shares Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri Incremental share Ek hisse Indicator [of impairment] Gösterge (değer düşüklüğüne ilişkin) Indirect method of reporting cash flows from operating activities İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında dolaylı yöntem Individual asset Her bir varlık Individual financial statements Bireysel finansal tablolar, işletme finansal tablosu Induced conversion Özendirici dönüştürme Industry segments Sanayi bölümleri/iş dalları Inflation Enflasyon Information Reflecting the Effects of Changing Prices Değişen fiyatların etkisini gösteren bilgiler Initial classification İlk sınıflandırma Initial direct costs Başlangıç direkt maliyetleri Initial disclosure event (for a Durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak 27 discontinuing operation) kamuya yapılan ilk açıklama Initial measurement İlk ölçüm Initial public offering Hisselerin halka ilk kez arzı Initial recognition İlk muhasebeleştirme In-substance defeasance Borcun, iptal edilmeksizin bilançodan çıkartılması süreci Insurable interest Sigorta edilebilir menfaat (çıkar) Insurance agency commissions Sigorta acentesi komisyonları Insurance assets Sigorta varlıkları Insurance company Sigorta şirketi Insurance contract Sigorta sözleşmesi Insurance contracts Sigorta Sözleşmeleri Insurance enterprise Sigorta kuruluşu Insurance liability Sigorta borcu Insurance obligations Sigorta yükümlülükleri Insurance risk Sigorta riski Insurance swaps Sigorta swapları Insured event Sigortalanmış olay Insurer Sigortacı Intangible asset Maddi olmayan duran varlık Intangible Assets Maddi olmayan duran varlıklar Intangible Assets—Web Site Costs Maddi Olmayan Duran Varlıklar — İnternet Sitesi Maliyetleri Integral foreign operation Yabancı ülkedeki bütünleşik faaliyetler Interest Faiz Interest cost (for an employee benefit plan) Faiz maliyeti (personel sosyal yardım planı için) Interest rate implicit in a lease Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı Interest rate implicit in the lease Finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı Interest rate risk Faiz oranı riski 28 Interest rate strip Vadeli faiz oranı takası Interest rate swap Vadeli faiz oranı takası/değişimi Interest-only strip Sadece faiz takası / yalnızca faiz alacağı Interests in Joint Ventures İş Ortaklıklarındaki Paylar Interim financial report Ara dönem finansal raporu Interim Financial Reporting Ara Dönem Finansal Raporlama Interim financial statements Ara dönem finansal tabloları Interim period Ara dönem Internal rate of return İç getiri oranı Internal risk transfer İşletme içi risk transferi Internally generated İşletme içi yaratılan Internally generated goodwill İşletme içi yaratılan şerefiye International Accounting Standard Uluslararası Muhasebe Standardı International Accounting Standards Committee Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) International Accounting Standards Committee Foundation Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı International Federation Of Accountants Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFA) International Financial Reporting Interpretations Committee Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi International Financial Reporting Standard Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(IFRS) Intragroup Grup içi Intrinsic value İçsel değer Introduction of the Euro Euro'ya Geçiş Inventories Stoklar Investee Yatırım yapılan şirket Investing activities Yatırım faaliyetleri Investment Yatırım Investment contract Yatırım sözleşmesi Investment enterprise Yatırım kuruluşu 29 Investment grade Yatırım düzeyi / derecesi Investment performance Yatırım başarısı, performansı Investment property Yatırım amaçlı gayrimenkul Investment securities Yatırım amaçlı menkul kıymetler Investment tax credits Yatırım indirimi Investment-linked insurance funds Yatırım amaçlı sigorta fonları Investments in Associates İştiraklerdeki Yatırımlar Investor Yatırımcı Investor in a joint venture İş ortaklığı yatırımcısı Investor-owned entity Yatırımcı tarafından sahip olunan işletme Involuntary liquidation Zorunlu tasfiye Irrevocable commitments Vazgeçilemeyen taahhütler Issued capital Çıkarılmış sermaye Issued shares İhraç edilen hisseler Issuing entity Kendi özkaynaklarını ihraç eden işletme Item Kalem, madde Item by item basis Kalem bazında Item of inventory Stok kalemi Joint control Müşterek / ortak kontrol Joint venture İş ortaklığı Joint working group Ortak çalışma grubu Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerOrtak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları Jointly controlled entity Müştereken kontrol edilen işletme Jurisdiction İç hukuk alanı Key management personnel Kilit yönetici personel Last-in, first-out Son giren ilk çıkar (LIFO) Lease Kiralama Lease term Kiralama dönemi 30 Leaseback Satıp geri kiralama Leased assets Finansal kiralama konusu varlıklar Leasehold interest Kira hissesi/payı Leases Kiralama işlemleri Legal entity Tüzel kişilik Legal merger Yasal şirket birleşmesi Legal obligation Yasal yükümlülük Legal parent Yasal ana ortaklık Legal rights Yasal haklar Legal subsidiary Yasal bağlı ortaklık Legally enforceable right Yasal hak Legislative requirement Yasal hüküm, gereklilik Lender Borç veren Lessee Kiracı (finansal kiralamada kiracı) Lessee's incremental borrowing rate of interest Kiracının ek borçlanma faiz oranı Lessor Kiraya veren (finansal kiralamada kiraya veren) Letters of credit Akreditifler Leveraged written option Kaldıraçlı satım opsiyonu Liabilities assumed Üstlenilen borçlar Liability Borç, yabancı kaynak Liability component Borç kalemi, yabancı kaynak kalemi Liability issue Borçlanma aracı ihracı Licence fee Lisans ücreti Licensing agreement Lisans sözleşmesi Life-contingent annuity Yaşam koşullu yıllık gelir sigortası LIFO LİFO (son giren ilk çıkar) Line item İlgili kalem Line of business İş alanı 31 Liquid assets Hazır değerler/nakit ve nakit benzeri varlıklar Liquidity Likidite Liquidity presentation Likidite sunumu Liquidity risk Likidite riski Litigation settlements Yasal uzlaşmalar Loan Kredi, borç Loan asset Kredi varlığı Loan commitment Kredi taahhüdü Loans and advances Verilen krediler ve avanslar Loans and receivables Kredi ve alacaklar Loans and receivables originated by the enterprise İşletme tarafından sağlanan krediler ve alacaklar Loans payable Kredi borçları Loans payable in default Temerrüde düşmüş kredi borçları Long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar Long-term investment Uzun vadeli yatırım Loss event Zarar yaratan olay Loss per share Hisse başına zarar Loss recognition test Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince) Losses Zararlar Majority interest Çoğunluk payı Management Yönetim Management commentary Yönetimin görüşü Margin Brüt kâr Market condition Piyasa koşulu Market price Piyasa fiyatı Market rate of interest Piyasa faiz oranı Market risk Piyasa riski Market value Piyasa değeri 32 Marketable Pazarlanabilir Mask works Entegre devre şablonları Master netting arrangement Karşılıklı işlemlerin netleştirilmesine imkân veren anlaşma Matching of costs with revenues Hasılat - maliyet eşleştirmesi Material adjustments Önemli düzeltmeler Material errors Önemli hatalar Material omissions Önemli ihmaller Materiality Önemlilik Matrix approach Matrix presentation Matris yaklaşım Matris sunumu Maturity Vade Maturity value Vade sonu değeri Measurement Ölçüm Measurement bases Ölçüm esasları Measurement date Ölçüm tarihi Measurement or recognition inconsistency Ölçüm ya da muhasebeleştirme tutarsızlığı Measuring interim income tax expense Ara dönem gelir vergisi giderinin hesaplanması Members’ shares Üyelerin hisseleri Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments Üyelerin Kooperatif İşletmelerindeki ve Benzeri Finansal Araçlardaki Hisseleri Membership fees Üyelik aidatları Merchandise Ticari mal Merger Şirket birleşmesi, birleşme Method of accounting Muhasebeleştirme yöntemi Minerals and mineral products Madenler ve madeni ürünler Minimum lease payments Asgari finansal kiralama ödemeleri Minority interest Azınlık payı Mismatch Yanlış eşleştirme/uyumsuzluk 33 Misstatement Yanlış ifade Mitigating device Risk azaltım araçları Monetary asset Parasal varlık Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) Parasal kalemler (parasal varlıklar; parasal finansal varlıklar ve finansal borçlar; parasal finansal araçlar) Monitor compliance Uyum izlemesi Mortality risk Ölüm riski Multi-employer (benefit) plans Çok sayıda işverenin dahil olduğu fayda planları Multi-employer plans (for an employee benefit plan) Çok sayıda işverenin dahil olduğu sosyal yardım planları (çalışanlara sağlanan fayda planları için) Multiple embedded derivatives Çoklu saklı türev ürünler Mutual cooperative entity İki taraflı kooperatif işletmesi Mutual entity Yatırım ortaklığı Mutual fund Yatırım fonu Mutual insurance company Ortak faydalı sigorta işletmesi National requirements Ulusal düzenlemeler Nature of expense method Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi Negative goodwill Negatif şerefiye Negotiable paper Ciro edilebilir kıymetli evrak Net assets Net varlıklar Net basis Net esasına göre Net disposal proceeds Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar Net exchange differences Net kur (kambiyo) farkları Net identifiable assets Net tanımlanabilir varlıklar Net income Net gelir Net investment in a foreign entity Yurtdışı bir kuruluştaki net yatırım 34 Net investment in a foreign operation Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım Net investment in a lease Finansal kiralamadaki net yatırım (anapara) Net loss Net zarar Net monetary position Net parasal pozisyon Net position Net pozisyon tutarı Net profit Net kâr Net profit or loss [for the period] Net kâr veya zarar (döneme ait) Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies Dönem Net Kârı veya Zararı, Temel Hatalar ve Muhasebe Politiklarındaki Değişiklikler Net realisable value Net gerçekleşebilir değer Net selling price Net satış fiyatı Net settlement = Settle net Net ödeme = Net mahsuplaşma Neutrality Tarafsızlık Newly acquired asset Yeni edinilmiş varlık Next most senior parent İkincil ana kuruluş Non- adjusting event [after the balance sheet date] Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço tarihinden sonra) Non-bank financial service firm Banka olmayan finansal hizmet firmaları Non-cancellable lease İptal edilemeyen finansal kiralama işlemi Non-cash transactions Nakit dışı işlemler / gayrinakdi işlemler Non-coterminous year-ends Uyuşmayan muhasebe dönemleri Non-current assets Duran varlıklar Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Non-derivative Türev olmayan Non-derivative contract Türev ürün niteliği taşımayan sözleşme Non-discretionary employee profitsharing plan Zorunlu çalışan kâr paylaşım planı Non-financial assets Finansal olmayan varlıklar 35 Non-linearities Sapmalar (duyarlılık analizi ile ilgili) Non-marketable securities Piyasası olmayan menkul kıymetler Non-monetary asset Parasal olmayan varlık Non-monetary government grants Parasal olmayan devlet teşvikleri Non-redeemable Geri satın alınamaz Non-refundable purchase taxes İade edilmeyen satın alma vergileri Normal capacity of production facilities Üretim tesislerinin normal kapasitesi Notes (receivable/payable) Senet (alacak/borç) Notional amount Türev ürün tutarı Objective Tarafsız, nesnel, amaç Obligating event Tazmini gereken olay Obligation Yükümlülük Obligations for removal and restoration Kaldırma ve restorasyon yükümlülükleri Observable (benchmark) interest rate Gösterge faiz oranı Observable markets Gözlemlenebilen piyasalar Observed (benchmark) interest rate Gözlemlenen (gösterge) faiz oranı Observed market price Gözlemlenen piyasa fiyatı Obsolescence Demode olma, değer yitirme Offer price Teklif fiyatı Offset Mahsup, netleştirme Offsetting Mahsup etmek Onerous contract Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme Opening balance Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi) Opening IFRS balance sheet UFRS açılış bilançosu Operating activities İşletme faaliyetleri Operating cycle Faaliyet döngüsü Operating lease Faaliyet kiralaması Operating Leases—Incentives Faaliyet Kiralamaları -Teşvikler Option Opsiyon Option contract Opsiyon sözleşmesi 36 Option pricing model Opsiyon fiyatlama modeli Ordinary activities Olağan faaliyetler Ordinary course of business Olağan iş süreci, alanı Ordinary share Adi hisse senedi Original cost Orijinal maliyet, fiili maliyet Originated loans and receivables Sağlanan krediler ve alacaklar Origination costs Oluşum maliyetleri Other long-term employee benefits Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar Other price risk Diğer fiyat riski Out of the money Asli değersiz Outright sale Kesin satış (doğrudan tek seferde) Outsourcing arrangements Başka bir işletmeden hizmet alımı anlaşmaları Overheads Genel giderler Over-the-counter market Tezgâh üstü piyasa Owner-occupied property Sahibi tarafından kullanılan mülk Owners' equity Özkaynak Ownership interest Ortaklık payı Paid in capital Ödenmiş sermaye Parent Ana şirket, ana ortaklık Parent-subsidiary relationship Ana ortak - bağlı ortaklık ilişkisi Partially-owned subsidiary Kısmen sahip olunan bağlı ortaklık Participants [in a pension plan] Katılımcılar (emeklilik planında) Participating equity instruments Kâra katılımlı özkaynak araçları Past business combination Geçmiş işletme birleşmesi Past due Vadesi geçmiş Past event Geçmiş dönemlerde ortaya çıkmış olay Past service cost Geçmiş hizmet maliyeti Payables Borçlar 37 Pension Emeklilik Pension liability Emeklilik borcu Pension scheme Emeklilik planı Percentage of completion method Tamamlanma yüzdesi yöntemi Performance (=Financial performance) Başarı/Performans (=Finansal başarı/performans) Performance conditions Performans koşulları Period of service Hizmet dönemi Period-certain annuity Belirli süreli yıllık gelir sigortası Period-specific effects Döneme özgü etkiler Perpetual debt instruments Sürekli/daimi borçlanma araçları Persistency bonus Yenilemeyle oluşan kâr payı Personnel Personel Phantom shares Hayalet hisseler Physical capital Fiziki sermaye Plan assets (of an employee benefit plan) Emeklilik fon yatırımları Plan commitment date Planın taahhüt edilidiği gün Pledged as collateral Teminat olarak verilen Policyholder Poliçe sahibi Pooling of interest method Yararların (çıkarların) birleştirilmesi (toplanması) yöntemi Portfolio Portföy Portfolio Hedge of Interest Rate Risk Faiz oranı riskinden korunan portföy Portfolio transfer Portföy aktarımı (transferi) Post-employment benefit plans İşten ayrılma sonrasında fayda sağlayan planlar Post-employment benefits İşten ayrılma sonrası sağlanan faydalar Post-tax profit or loss Vergi sonrası kâr veya zarar Post-vesting transfer restriction Sonradan olan hakediş transfer sınırlamaları Potential ordinary share Potansiyel adi hisse senedi 38 Potential voting rights Potansiyel oy hakları Pre-combination Birleşme öncesi Preface to International Financial Reporting Interpretations Committee Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi Hakkında Bilgi Preface to International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Giriş Preference dividend İmtiyazlı temettü Preference share İmtiyazlı hisse senedi Premium Prim Preparation and Presentation of Financial Statements Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu Preparers Finansal tablo düzenleyicileri Prepayments Peşin ödemeler Present obligation Mevcut yükümlülük Present value Bugünkü değer Present value of a defined benefit obligation Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri Presentation Sunum Presentation currency<%